Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu WWW, zlokalizowanego pod adresem https://careeratamrest-pl.asap.ninja/ (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownicy”).Usługa świadczona jest przez
  2. AmRest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 15-17, 53-332 Wrocław, (dalej: „Usługodawca”).

 2. Usługa i korzystanie z usługi
  1. Świadczona usługa polega na udostępnianiu użytkownikom końcowym sieci Internet:
   a) zawartości Serwisu, związanych z działalnością Usługodawcy;
   b) ogłoszeń z aktualnymi rekrutacjami na różne stanowiska w spółkach z grupy AmRest.
  2. Usługa dostępna jest dla użytkowników końcowych sieci Internet.
  3. Świadczona usługa przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników końcowych sieci Internet, korzystających z Serwisu;
  4. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
  5. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari).
 3. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada z ich dostępność oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
  4. Treści zawarte w Serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią porady prawnej, biznesowej, podatkowej lub inwestycyjnej. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne.
  5. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.
 4. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@amrest.eu.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
  4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.